Imieniny:
30.11.2017

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuję, że do 01.12.2017 r. można składać wnioski w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku”.

Jest to program specjalny realizowany przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowanym do osób niepełnosprawnych (tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS) poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez nasz powiat w sierpniu 2017 r. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc na naprawę uszkodzonych sprzętów dofinansowanych uprzednio ze środków PFRON (w tym w ramach wniosków rozpatrywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi), za wyjątkiem uszkodzeń w dofinansowanych zadaniach z zakresu likwidacji barier architektonicznych (zadania te finansowane są z innych źródeł). Drugą formą pomocy jest świadczenie na cele rehabilitacji społecznej w wysokości do 2.000,00 zł, przysługujące każdej osobie niepełnosprawnej, pod warunkiem posiadania decyzji o przyznaniu przez ośrodek pomocy społecznej zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w budynku mieszkalnym w wyniku działania nawałnicy. Decyzja może być wydana na inną osobę, pod warunkiem że wnioskodawca prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pcprtuchola.pl lub w siedzibie jednostki, należy je składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, przy ulicy Pocztowej 7, 89-500 Tuchola lub drogą pocztową na adres Centrum (liczy się data stempla pocztowego). Informacje na temat szczegółowych procedur udzielane są telefonicznie pod numerem 052 559 20 18, osobiście w siedzibie PCPR w Tucholi lub drogą mailową: pcprtuchola@wp.pl.

Informacja: PCPR w Tucholi

Opublikował: WRLiFE