Imieniny:
01.07.2012

Borowiacy podpatrywali Niemców

W wyjeździe studyjnym do Szprewaldu i Szwarcwaldu zorganizowanym w ramach projektu „Borowiackie Szlaki” 19 osób z naszego regionu poznawało dobre praktyki organizowania ruchu turystycznego w Niemczech.

Intensywny program zrealizowany od 25 do 29 czerwca przewidywał oglądanie stosowanych przez naszych sąsiadów rozwiązań uatrakcyjniających turystom pobyt na cennych przyrodniczo obszarach, jak też spotkania z lokalnymi władzami samorządowymi, przedstawicielami Lokalnych Grup Działania oraz instytucjami zajmującymi się promocją regionu i turystyką.

Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu zobaczyli niemiecko-polskie centrum rozwoju turystyki w Cottbus oraz Termy Szprewaldzkie stanowiące przykład wykorzystania lokalnych zasobów do rozwoju turystyki. Drugiego dnia popłynęli łodziami po kanałach Szprewy, stanowiących najważniejszą atrakcję turystyczną tamtejszego rezerwatu biosfery – ponad 300 km spławnych kanałów z ponad 1000 km istniejących w tym regionie to raj dla szukających wytchnienia i kontaktu z naturą, przybywających przede wszystkim z metropolii berlińskiej. Trzeci dzień, w którym przewodnikiem po południowym Szwarcwaldzie był Patrick Lehnes, koordynator międzynarodowego projektu Transinterpret oraz prezes stowarzyszenia Interpret Europe, pozwolił zobaczyć pozytywne efekty współpracy na rzecz rozwoju regionalnego pomiędzy gminami, powiatem i niemieckim landem Badenia-Wirtenbergia. Wyprawa na górę Kandel, ścieżka tematyczna Szlakiem Chleba i Szynki oraz Fryburg jako centrum lokalnej turystyki pokazały, że wspólne działania są znacznie skuteczniejsze niż indywidualne inicjatywy samorządów. Czwarty dzień, już w północnym Szwarcwaldzie, oferował możliwość zobaczenia rozwiązań wspierających turystykę w gminie Baiersbronn, efekty wsparcia udzielonego prywatnym inwestorom realizującym m.in. wypożyczalnię ekologicznego sprzętu turystycznego (Segway, hulajnogi, rowery), planującym otworzenie hotelu w koronach drzew, prowadzącym gastronomię na szczycie góry czy owczarnię zimową. Kolejnym elementem była ścieżka edukacyjna w Beinberg, obrazująca historię pierwszego osadnictwa w Szwarcwaldzie dzieciom i młodzieży, przystosowana także dla osób niewidomych. Program zakończyło zwiedzanie termy w Bad Liebenzell wyremontowanej przez samorząd za 10 milionów Euro.

W rolę przewodników po poszczególnych inwestycjach wcielili się: Patrick Lehnes - koordynator projektu Transinterpret, Reinhard Metsch – prezes LGD Południowy Szwarcwald, Reinhold Scheer - burmistrz miejscowości Simonswald, Ulrike Schneider – kierowniczka biura promocji doliny Elz i Simonswald, Diana Grzesik – prezes LGD Północny Szwarcwald, Patrick Schreib – dyrektor biura promocji Baiersbronn, Michael Ruf - Burmistrz Baiersbronn, Fritz Kusterer – odpowiedzialny za planowanie przestrzenne miejscowości Beinberg, Herbert Masino – zarządzający uzdrowiskiem Bad Liebenzell i wielu innych.

Uczestnikami wyjazdu byli członkowie zespołu projektowego ze Starostwa Powiatowego w Tucholi (lidera projektu), Gminy Czersk i Gminy Brusy (partnerów), przedstawiciele Gminy Śliwice i Nadleśnictwa Woziwoda (na terenach których projekt jest realizowany), Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego Bory Tucholskie (zarządzających Rezerwatem Biosfery Bory Tucholskie) oraz lokalnej prasy. Dzięki temu dodatkowym efektem była integracja środowisk odpowiedzialnych zarówno za ochronę przyrody Borów Tucholskich jak i udostępnianie jej turystom.

Wyjazd był pierwszym krokiem do wypracowania lokalnego standardu oznakowania terenowego. W dalszej części projektu przewidziane są warsztaty, w wyniku których powstaną podstawy systemu oznakowania terenowego jednolitego dla Borów Tucholskich oraz tablice informacyjne na powstających w ramach projektu 21 miejscach postojowych.

Projekt „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” finansowany jest w 85% przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w 10% przez Narodowy Fundusz Ochrony. Środowiska i Gospodarki Wodnej, a więc wkład własny wynosi zaledwie 5%, rozłożone na Powiat Tucholski, Gminę Brusy i Gminę Czersk.

Przygotował Wydział Promocji i Sportu