Imieniny:
09.08.2018

I-wszy przetarg ustny ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Starosta Tucholski ogłasza I-wszy przetarg ustny ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Tuchola, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2277 o powierzchni 0,0430 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1T/00023857/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi

            Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38,  art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/

Starosta Tucholski Ogłasza I-wszy przetarg ustny ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Tuchola, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2277 o powierzchni 0,0430 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1T/00023857/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi.

 

W celu zapewnienia działce zbywanej dostęp do drogi publicznej oraz umożliwienia jej zagospodarowania zgodnie z celem przeznaczenia do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przyległych do działki zbywanej.

 

Cena wywoławcza w przetargu  wynosi : 15.000,00 zł netto

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek Vat.


Kształt działki, brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia jej zbycie w drodze przetargu nieograniczonego.


Nieruchomość przeznaczona do zbycia może poprawić warunki zagospodarowania działek przyległych.


Nieruchomość nie jest  obciążona ani objęta zobowiązaniami.


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tucholi 

i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Mickiewicza w Tucholi uchwalonego uchwałą nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 1998 r. /Dz.Urz. Woj.Bydg. Nr 27, poz. 105 z dnia 18 maja 1998 r./ działka nr 2277 położona w obrębie Miasto Tuchola wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: „C1P – teren przemysłu”.   


Dla przedmiotowego terenu obowiązują ogólne i szczegółowe zasady zagospodarowania określone w wyżej opisanych planach. 


Przetarg na zbycie wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. (czwartek), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7A, pokój 1  

o godz.  900 .


 Wadium na przetarg wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) i wniesione winno być                   w pieniądzu.


 Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer ewidencyjny działki.


Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.  na konto Starostwa w banku Getin Noble Bank S.A. nr :  49 1560 0013 2340 9874 1000 0005.


 W przetargu mogą wziąć udział osoby które są właścicielami działek przyległych do działki nr 2277 położonej w Tucholi oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym– osobom, które nie nabyły nieruchomości.


Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uprawnionych uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 5% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość gruntową nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.


Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.


Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, 

od zawarcia umowy notarialnej.


Zastrzega się odwołanie lub unieważnienie przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Starostwie – ul. Pocztowa 7A,  pokój nr 1 (Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody).
Tel. 52-5590712. 

 

                                                                                                        

                                                                                                                  STAROSTA  TUCHOLSKI

 

                                                                                                                               Michał Mróz 

 

Tuchola, dnia 9 sierpnia 2018r.