Imieniny:
31.01.2018

Otwarty konkurs ofert 1/2018 - kultura

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkursem objęte są zadania dotyczące wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadania mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu: prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym, wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, działań na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym. 

Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym. Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność proponowanego zadania z rodzajem, zakresem i zasięgiem przewidzianym w konkursie. Oferty niezgodne z ogłoszeniem nie otrzymają dofinansowania! 

 

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 1000 zł. 

Uprawnione podmioty mogą złożyć po 2 oferty. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2018 roku wynosi 20.000zł. 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) w terminie do 22 lutego 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi (Punkt Obsługi Interesanta, parter). 


Dokumentacja konkursowa: TUTAJ