Imieniny:
18.01.2013

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

17 stycznia br. Starosta Tucholski Dorota Gromowska podziękowała członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tucholi pełniącym swoje funkcje od 2009 roku za ich zaangażowanie i współpracę.

Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tucholi trwała w latach 2009-2013. W skład rady powołanych zostało przez Starostę Tucholskiego 15 członków, spośród działających na terenie powiatu tucholskiego organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podczas kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w latach 2009-2013 odbyło się 19 posiedzeń.

Głównymi zagadnieniami, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jakimi zajmowała się Powiatowa Rada Zatrudnienia podczas swoich posiedzeń to przede wszystkim sprawy dotyczące sytuacji na rynku pracy w powiecie tucholskim (m.in. liczba osób bezrobotnych, stopa bezrobocia, itp.), zatwierdzanie podziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, koszty przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, refundacja składki KRUS oraz podziału i wykorzystania środków na inne fakultatywne zadania. Ponadto Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniowała sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Pracy. Oceniała działania powiatowego urzędu pracy poprzez przyjęcie „Informacji o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi” – materiał opracowywany corocznie, przekazywany również lokalnym samorządom.

Do prac Powiatowej Rady Zatrudnienia należało również opiniowanie programów specjalnych w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy MPiPS skierowanych do osób bezrobotnych do 30 roku życia p.n. ”Angaż za staż” oraz powyżej 50 roku życia p.n. „Nowe umiejętności – nowa praca”, a także opiniowanie nowych kierunków kształcenia w powiecie tucholskim w zawodzie: technik logistyk, krawiec, technik hotelarz, technik obsługi turystycznej. Do kompetencji Powiatowej Rady Zatrudnienia należało także opiniowanie wniosków o umorzenie w części lub w całości nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto członek Powiatowej Rady Zatrudnienia z ramienia organizacji pracodawców brał udział jako ekspert doradzający w pracach Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi projektu „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Priorytetu VI PO KL „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Dnia 17.01.2013 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w kadencji 2009-2013, podczas którego Starosta Tucholski Pani Dorota Gromowska podziękowała wszystkim członkom rady za współpracę i zaangażowanie na rzecz ograniczania i łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie tucholskim oraz życzyła sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Informację Powiatowego Urzędu Pracy wprowadził Wydział Promocji i Sportu