Imieniny:
01.03.2011

Spotkanie w sprawie „Borowiackich Szlaków”

We wtorek 1 marca odbyło się  spotkanie zespołu projektowego, odpowiedzialnego za realizację projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”, do którego Powiat Tucholski  przystąpił w partnerstwie z Gminami Brusy i Czersk.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy lokalni poszczególnych samorządów oraz przedstawiciele władz w osobach pana Jana Gliszczyńskiego - Zastępcy Burmistrza Czerska, pana Krzysztofa Gierszewskiego - Zastępcy Burmistrza Brus, pani Doroty Gromowskiej - Starosty Tucholskiego, pana Wiktora Metkowskiego - Wicestarosty Tucholskiego oraz pani Krystyny Siniło - Skarbnik Powiatu Tucholskiego.     
Po przywitaniu przybyłych gości przez panią Starostę, ogólnego zarysu projektu dokonał jego pomysłodawca, pan Karol Gutsze.
Projekt ma na celu ochronę cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich oraz minimalizowanie stopnia ingerencji w przyrodę poprzez skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego na wyznaczone, niezagrażające środowisku naturalnemu szlaki.
Skanalizowanie ruchu turystycznego ma spowodować zachowanie cennego ekosystemu Borów Tucholskich bez negatywnego oddziaływania na turystykę, będącą bardzo istotnym elementem gospodarki regionu.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest szereg działań, tj. budowa sieci miejsc postojowych oraz baz wypadowych dla turystów, wyposażonych w podstawowe elementy małej infrastruktury (zadaszone wiaty z ławkami, śmietniki, stojaki rowerowe, toalety). Planowane jest także odnowienie istniejących szlaków turystycznych oraz  wytyczenie nowych (łączników i pętli). Wypracowany zostanie również wspólny system oznakowania terenowego. Opracowane zostaną ponadto tablice informacyjne i dydaktyczne z mapami oraz informacją o udostępnionych miejscach, atrakcjach przyrodniczych i zasadach właściwego korzystania ze środowiska.
Projekt ma znaczenie strategiczne, gdyż obszar jego realizacji przekracza granice województwa a Rezerwat Biosfery UNESCO stanowi międzynarodową formę ochrony przyrody.
Dzisiejsze spotkanie miało na celu zapoznanie się z zaawansowaniem prac nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do oceny merytorycznej II stopnia projektu, której termin upływa pod koniec  marca. Ponadto przeprowadzono konsultacje dotyczące m.in. przepływów finansowych  oraz podpisania umowy o współpracy zaangażowanych samorządów.

Przygotował Referat Promocji