Imieniny:
30.07.2018

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu

Starosta Tucholski podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, cztery nieruchomości położone w mieście Tuchola, w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola,

Starosta Tucholski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm./Starosta Tucholski podaje do publicznej wiadomości,
że przeznaczył
w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, cztery  nieruchomości położone w mieście Tuchola, w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, zapisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi :

1)       BY1T/00027452/2 – oznaczoną jako działki nr 3352/13, 3352/51 i 3352/56
o łącznej powierzchni 3,3201 ha

2)       BY1T/00027424/7– oznaczoną jako działka nr 3352/14 o pow. 4,0255 ha

3)       BY1T/00027453/9 – oznaczoną jako działki nr: 3352/52 i 3352/54 o łącznej powierzchni 2,8674 ha

4)       BY1T/00027708/2 – oznaczoną jako działka nr 3354/1 o powierzchni 0,8057 ha


 1. Nieruchomości te nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchola uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII/429/06 z dnia 29 września 2006 r. przedmiotowe działki położone są w obszarze przemysłowo – usługowym.


2. Cena zbycia wyżej określonych nieruchomości wynosi 918.000,00 zł. Słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy zł.


3. Umowa sprzedaży przedmiotowych nieruchomości winna być zawarta w terminie do 30 października 2018 r.


4. Osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, winni złożyć wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

 


Starosta Tucholski

Michał Mróz