Imieniny:
05.10.2017

Zapytanie o wycenę - modernizacja MBT

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę opracowania założeń funkcjonalnych i dokumentacji projektowej z kosztorysem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania: „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”

 ZAPYTANIE O WYCENĘ

 Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę opracowania założeń funkcjonalnych i dokumentacji projektowej z kosztorysem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania:

„Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Tucholski

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

tel.: 52 5590700, faks: 52 5590701

NIP:  561-13-27-276

e-mail: starostwo@tuchola.pl

www.tucholski.pl, www.bippowiat.tuchola.pl

 Przedmiot zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń funkcjonalnych i dokumentacji projektowej z kosztorysem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania: Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

2.  Założenia funkcjonalne i dokumentację projektową należy opracować w zakresie, formie i standardzie odpowiadającym wymogom prawa krajowego i unijnego, w szczególności z uwzględnieniem wytycznych dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową.

3.  Założenia funkcjonalne i dokumentacja winny zawierać wszystkie niezbędne załączniki i uzgodnienia wymagane przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do kwalifikowania się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak też ze środków, których dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4.  Wykonawca sporządzi założenia funkcjonalne we współpracy z Zamawiającym oraz ze wskazanymi przez Zamawiającymi gremiami, w szczególności ze Społeczną Radą ds. Funkcjonowania i Rozwoju Muzeum Borów Tucholskich. Wykonawca nieodpłatnie wprowadzi do założeń funkcjonalnych poprawki zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Dokumentacja projektowa konsultowana będzie z Zamawiającym, co obejmuje także nieodpłatne wprowadzanie poprawek i uwag Zamawiającego.

5.  Wykonawca będzie wnosić do opracowań nieodpłatnie uzupełnienia i poprawki wskazane przez instytucje uzgadniające (m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków) oraz przez organ udzielający pozwolenia na budowę.

6. Wykonawca będzie wnosić do opracowań nieodpłatnie uzupełnienia i poprawki wynikające z nieprzewidzianych wcześniej okoliczności wynikłych w trakcie realizacji procesu budowlanego.

7. Projekt powinien przewidywać realizację procesu inwestycyjnego w dwóch etapach: etap pierwszy, którego wartość całkowita wynosić będzie 400 tys. zł brutto, zgodnie z zakresem przedstawionym w fiszce projektowej nr 19 stanowiącej załącznik do Strategii ORSG Powiatu Tucholskiego (na stronie www.tucholski.pl zakładka „Strategia ORSG”, w zakładce „Strategia ORSG Powiatu Tucholskiego - wersja z dnia 2017.04.26” link „Lista projektów EFRR”)   http://www.tucholski.pl/media/userfiles/Lista_projektow_EFRR_26.05.2017.pdf

oraz etap drugi, którego realizacja nastąpi w przypadku pozyskania środków finansowych.

8.  Wymagane dokumenty Wykonawca przekaże do zamawiającego w formie papierowej
(4 komplety) i na nośniku elektronicznym – płyty CD lub DVD (2 sztuki).

Miejsce, termin oraz forma dostarczenia wyceny:

Zapytanie o wycenę ma na celu ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i  złożenie formularza wyceny  nie będzie stanowić roszczeń o udzielenie zamówienia oraz zawarcie umowy.

Wycenę – wypełniony formularz wyceny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (osobiście, listownie lub mailowo na adres starostwo@tuchola.pl) w terminie do dnia 13 października 2017 r. do godz. 14.30   z dopiskiem: Wycena dokumentacji dla zadania: „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”

  Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny:

W formacie MS Word: tutaj

_______________________

Załącznik nr 1

 ……………………….

Nazwa firmy, adres, tel.

Wycena

opracowania założeń funkcjonalnych i dokumentacji projektowej z kosztorysem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania: Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

sporządzona w dniu …………….

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.10.2017 r. o wycenę usługi opracowania założeń funkcjonalnych i dokumentacji projektowej z kosztorysem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania: „Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” 

Wyceniam wykonanie powyższych dokumentów na kwotę netto zł: …………………..,

tj. brutto zł ………………….. .

 

 

                                                           ……………………………………………………...

                                                           (data i podpis imię i nazwisko osoby sporządzającej)